Przykładowe wnioski z obserwacji lekcji

Pobierz

Czy utrzymywany jest kontakt z uczniem, podtrzymywanie zainteresowanie tematem?. Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.. yły to najczęściej obserwacje wykonywane przez dyrektora szkoły, ewentualnie (co dużo, dużo rzadziej się zdarzało) obserwacje tzw. lekcji otwartych, na które zapraszają nauczyciele, aby pokazać swoją lekcję, z której są dumni.Wyciągnij wnioski na przyszłość.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Dolegliwość somatyczne: skarży się na bóle i zawroty głowy, miewa mdłości, skłonny do zemdleń.. Olsztyn.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Czy na lekcji utrzymywana jest dyscyplina uczniów?. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć.. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania .. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE "SŁONECZKA" Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Język angielski.. Plany rozwoju zawodowego.. Title: Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej przez nauczyciela stażystę Author: Roman Lorens Created Date: 10/9/2018 12:43:15 PM .obserwacja i ocena młodzieży w czasie realizacji zadań lekcji obserwacja i ocena warunków materialno-technicznych do prowadzenia lekcji i powiązanie ich z pozostalymi elementami lekcji zdobycie umiejętności utrwalania w pamięci przebiegu lekcji przez obserwację oraz sporządzania odpowiedznich notatek.Wnioski: Korzystając z powyższej obserwacji można stwierdzić, iż owe dziecko bardzo czę-sto obraża się z powodu dokuczania mu przez dzieci z tej samej grupy i wybucha płaczem..

Arkusz obserwacji lekcji.

Arkusz przed obserwacją 2.. Skupia uwagę na tym, jak przebiega uczenie się uczniów, a mniej na tym, w jaki sposób nauczyciel prowadzi ten proces.Pracując wiele lat w szkole wielokrotnie spotykałam się z pojęciem obserwacji lekcji.. planowanie celów operacyjnych .. Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego .. Czy wi załem nowe wiadomo ci z tym, co uczniowie ju znali ?. odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienieLekcję należy jednak opisywać z perspektywy ucznia, w kontekście działań nauczyciela, który buduje sytuacje dydaktyczne .. Przykładowy opis z arkusza obserwacji dotyczy zajęć chemii: "Nauczyciel, w formie pokazu, wykonuje .. Wniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi .Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanychpodczas lekcji zadaje pytania, zabiera głos w dyskusji, miewa "problemy"..

Kościan.Data obserwacji.

3. jaki był ( w ogólnym zarysie ! ). Jednym z wymagań związanych ze zdobywaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycieli jest.. jakie było tempo lekcji?Arkusz obserwacji lekcji Strona 1 z 6 ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - OBSERWACJA DIAGNOZUJĄCA Data Nazwisko i imię nauczyciela Klasa Przedmiot Nazwisko i imię prowadzącego obserwację Funkcja Temat lekcji Zagadnienia podlegające obserwacji 1. wiedzę umożliwiającą realizację nowego tematu.1.. Nawet błahy powód jest w stanie wywołać u niego taką reakcję.II Obserwacja klasy Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, szybko i sprawnie wykonywali polecenia nauczyciela.. dostosowanie form pracy do możliwości uczniów .. Czy ocenianie było zgodne z WSO?. Czy nauczyciel odnosi się do ucznia życzliwie i z szacunkiem?. Czy lekcja była interesuj ca, a przekazywana wiedza u yteczna ?. Środki dydaktyczne.. Poza jednym uczniem, pozostali wykazali się poziomem opanowania wiadomości i umiejętności adekwatnym do swoich indywidualnych możliwości.. U lekarza - ćwiczenia leksykalne.. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w długopis i notes z zapisanym w nim obszarem i wskazówkami do obserwacji.. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów .. XVI.Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły.. Arkusz hospitacji nauczyciela stażysty, Beaty Przybysz dziennki zajęć lekcyjnych wzór - moja strona 3: Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych ks. a4/40 k. i/5..

Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?

Autor: nauczycielka Jolanta Bot Przedszkole Nr 4 ul. Narutowicza 8 Lublin 20-004 .. Społecznego 3.. Arkusz obserwacji .PRZYKŁADOWE KARTY OBSERWACJI DZIECI I WYBRANE MONITORINGI.. XVII.W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor .Nauczyciel - pracuje na lekcji: z całą klasą, z pewną grupą, z aktywnymi uczniami - stwarza sytuacje problemowe, mobilizuje uczniów do pracy nad nimi - rozwija zdolności i zainteresowania: wszystkich, niektórych uczniów - reaguje na błędy:językowe uczniów, stylistyczne uczniów, sam popełnia błędy,słownictwo nauczyciela jest .KROK DRUGI: OBSERWACJA LEKCJI Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Niestałość w przyjaźni: zmienia przyjaciół.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.. 21.11.2013. przedmiot.. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. Omawiane są właśnie wskaźniki.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. Czy lekcja została logicznie zaplanowana i przebiegała zgodnie z .Wnioski z obserwacji hospitującego - poziom sprawności dzieci w określonych umiejętnościach: Dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę na temat .> ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(Dobry opiekun powinien sam podac, lub wspolnie ze stazysta wypracowac wzor wnioskow pohospitacyjnych.Z arkuszem obserwacji nauczyciel zostaje zapoznany w trakcie rozmowy przedhospitacyjnej..

Temat lekcji.

Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?. Zobacz politykę cookies.Wnioski wynikające z analizy dokumentów pracy nauczyciela (dziennik, konspekt lekcji).. Chętnie nawiązują kontakty z nauczycielkami i kolegami.Zestaw pyta dotycz cych jednej lekcji : 1.. PostawOcena i wnioski Mocne strony prowadzonych zajęć Słabe strony prowadzonych zajęć Nauczyciela.. Emocji 2.. I (klasy: IIIa/IIIb) 5. tablica interaktywna z .Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Kozietułach.. W pracy z dziećmi przedszkolnymi ważna rolę odgrywa dokładne poznawanie dziecka.. Anna Kaczmarek.. Czy dostosowałem metody do zagadnienia i klasy?. III Stosowane metody: działań praktycznych, elementy metody problemowej, elementy heurezy.Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .Uniwersalny arkusz obserwacji lekcji.. przebieg lekcji , co było ok a co należy poprawić Dodam , że zawsze skupiam sie zawsze na tym co pozytywne .. Dyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć.. Arkusz obserwacji lekcji 3. częstotliwość i formy oceniania .. Uczniowie byli zaangażowani, chętnie podejmowali zadania indywidualne i grupowe.. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Mogielnica .. Cele lekcji: 3.Cel i tematyka obserwacji zajęć nauczycieli Rodzaj planowanych obserwacji Cel obserwacji Tematyka obserwacji diagnozująca obserwacja aktywności, poziomu .. i obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych przez nauczyciela celów, zastosowanych metod nauczania - uczenia się - organizacja procesulekcji?. Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Czy moja znajomo przedmiotu była wystarczaj ca?. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Repetytorium Gimnazjalne, podręcznik do języka angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony.. W październiku przeprowadziliśmy badanie obserwacji dzieci 3, 4 letnich , których objęłyśmy 18 dzieci.. Uwagi/zalecenia: Podpis nauczyciela Podpis dyrektora .. Wnioski dotyczące obszaru: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt