Ustawą o zawodzie lekarza 2020 tekst jednolity

Pobierz

Zasada udzielania świadczeń zdrowotnych po uprzednim wyrażeniu zgody przez pacjenta wyrażona i uregulowana została w rozdziale 5 pt. "zasady wykonywania zawodu lekarza" ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. zm), zwana dalej "ustawą o zawodzie lekarza".Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity) 07.05.2013.. 1a.tekst jednolity : Dz.U.20.514 : 2020-04-01 : Dz.U.20.567 : Art. 2 .. w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą oraz ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.. USTAWA.. zwanej dalej "ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych", b) po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw .poz.. 1655 oraz z 2020 r. poz. 288), 4) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 4 maja 2020 r. 2.. Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:W Dzienniku Ustaw z dnia 01.04.2015 r. pod pozycją 464 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza…4..

Zmiany, zgodnie z ustawą, wchodzą w życie po 14 dni od ...1.

3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn.. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:"7) Ministrowi Obrony Narodowej - w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą oraz ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860), w szczególności w zakresie procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także .Katarzyna Moskal ustawa zawodzie lekarza tekst jednolity 21 medycyna praktyczna portal dla lekarzy ustawa zawodzie lekarza tekst jednolity na podstawie: ustawyjednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2018 r. poz. 2150), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórychUSTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943) (Zmiany: Dz. U. z 2001 r.jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzeniajednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514), z uwzględ-nieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobie-Do jednolitego tekstu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono zmiany ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów..

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw Dz.U.

1 i 2, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.. 2020 poz. 129112.05.2020 Dz. U. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 r. Prawo pracy.. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w ust.. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 2020 poz. 830 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 1.realizacji NPOZP - wojewódzkie rady zdrowia psychicznego Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego psychiatria zdrowie psychiczne Rozporządzenie Rady Ministrów Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.. z 2019 r. poz. 1507 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz Opis zdrowia psychicznego według WHO ustawa o ochronie zdrowia psychicznego norma i .ustawę z dnia grudnia roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 514 ze zmianami, zwaną dalej "u.z.l.. 2, w zakresie i formiejednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219),2) ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 1490), 3) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 marca 2020 r. Tekst jednolity .czenia jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893),jednolity tekst ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284),W załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, uwzględnia się zmiany wprowadzone: - ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw;Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U..

1. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o lekarzu bez bliższego określenia, rozumie się przez to również lekarza dentystę.

zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w .W przypadku leków określonych w wykazach, o których mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), zwanej dalej ustawą o .o którym mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369), 1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt