Scharakteryzuj szkolnictwo epoki średniowiecza w europie

Pobierz

), na południu i zachodzie rodziły się nowe poglądy i pomysły, które były początkiem nowej epoki - renesansu.Kontakty gospodarcze poszczególnych regionów miały wpływ na zróżnicowanie ich sztuki .Wieki średnie, czyli okres pomiędzy starożytnością a renesansem, trwał w Europie ponad dziesięć stuleci.. W polskim literaturoznawstwie epokę tę określa się również mianem Odrodzenia.Był to bowiem czas, w którym odrodził się po pierwsze człowiek, po drugie nauka i sztuka, po .Od IV w. istnieje w Europie chrześcijańskiej kult krzyża jako symbolu męczeństwa Chrystusa, Jego cierpienia, a zarazem miłości.. Na pocz. XII w liczyła już około 2 tys. klasztorów.W zespoleniu obu czynników pomaga również powszechność języka łacińskiego niemal w każdym zakątku średniowiecznej Europy.. Uniwersalizm kultury średniowiecznej.Obowiązki obrzędowe i duszpasterskie spowodowały, że w okresie wczesnośredniowiecznego regresu kulturalnego Kościół jako jedyna instytucja starał się o choćby elementarne wykształcenie duchownych.Kultura średniowiecza w Polsce.. Epoka pomiędzy antykiem a renesansem.. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone, szczególnie w przypadku granicy początkowej (zobacz: starożytność).Najczęściej przyjmuje się, że jest to okres historyczny rozciągający się od czasów rozpadu Cesarstwa Zachodniorzymskiego i .Średniowiecze charakteryzują: uniwersalizm, teocentryzm, dwujęzyczność, anonimowość literatury..

Kultura średniowiecza.

Rozpoczęło się wraz z przyjęciem chrztu przez Mieszka I, czyli w .Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w. n.e. do XV w., a w Polsce od X do XV wieku.. Charakteryzowała się: uniwersalizmem, czyli poglądem, według którego średniowiecze wypracowało charakterystyczny, jedyny dla swojej epoki styl.Schyłek sztuki gotyckiej Koniec epoki gotyku przebiegał różnie na terenach Europy: podczas gdy na północy nadal dominował gotyk (np. w Polsce i Niemczech trwał jeszcze w XVI w.. W całej Europie dominował Kościół, wszystkie państwa uznawały zwierzchnictwo papieża.istniał jednolity system szkolnictwa, opierający się na szkołach przyklasztornych i przykatedralnych, w których wykładano 7 sztuk wyzwolonych, filozofia średniowieczna była filozofią chrześcijaoską - tomizm, wspólne cechy architektury - we wczesnym średniowieczu w Europie Południowo -Nastąpił w latach późniejszych okres świetności w dziedzinie nauki, w latach 1440- 1525 studiowało w Krakowie ponad 25 tys. studentów, co mogło się dokonać jedynie dzięki prężnie się rozwijającemu szkolnictwu w średniowieczu, którego " ziarno zostało zasiane za pierwszych Piastów, wykiełkowało w 1364 roku, a dało owoce .Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze.Kościół wpłyną na wyzwoloną dotąd filozofię, literaturę, malarstwo, rzeźbiarstwo, szkolnictwo oraz inne elementy wspomnianej już kultury..

Miedzy X-XIII wiekiem następuje rozkwit średniowiecza.

Decydujący wpływ miała na nią sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna w państwie polskim.. Keller (Cellarius) w XVII w.Za umowną granicę między epoką starożytności a średniowieczem przyjmuje się, z punktu widzenia .W opinii wielu współczesnych średniowiecze to epoka ciemnoty i zabobonu.. To epoka smutna, posępna i melancholijna, a przyczyn tego należy doszukiwać się w jej religijnych założeniach i licznych kataklizmach, zarazach, głodzie i wojnach.Wartość kobiety mierzono wysokością jej posagu.. Średniowiecze jest również okresem, kiedy w Europie zaczyna panować chrześcijaństwo, formuje się Kościół.polska Średniowiecze x-xv wiek odrodzenie xvi wiek barok poczatek xvii wieku do drugiej połowy xviii wieku oswiecenie druga polowa xviii wieku i poczatek xix wieku romantyzm pozytywizm modernizm xx-lecie miedzywojenne europa sredniowiecze v-xv wiek odrodzenie xvi wiek barok na przelomie xvi i xvii wieku do drugiej polowy xviii oswiecenie w .4.. Rola Kościoła.. Natomiast jako koniec średniowiecza najczęściej przyjmuje się 1492 roku, czyli czas odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.Szkolnictwo w czasach średniowiecza.. Stwórz ściągę .. Zapoczątkowana przez Cluny dzieło odnowy życia zakonnego podjęły wkrótce inne klasztory w Europie Zachodniej..

Za początek średniowiecza przyjmuje się umownie upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego (476 r.n.e.).

W średniowieczu stałŚredniowiecze zapoczątkowało literaturę narodową większości europejskich krajów.. Językiem obowiązującym w Europie była łacina.. W hierarchii średniowiecznego społeczeństwa najważniejsze miejsce zajmowały dwa stany, rycerstwo i duchowieństwo.. Należy jednak pamiętać, że w starożytności krzyż był narzędziem kaźni dla niewolników i pospolitych przestępców, a zarazem symbolem hańby.. Historię Europy możemy podzielić na cztery epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność i historię najnowszą.. Starożytność obejmująca okres do 476 r. to głównie cywilizacje basenu Morza Śródziemnego .1) Nazwa epoki Bezpośrednia nazwa "średniowiecze" wywodzi się od łacińskiej nazwy "medium aevum", co oznacza "wieki średnie".. Nazwa epoki powstała w XV - XVI wieku, kiedy to (błędnie) sądzono, iż epoka ta jest tylko okresem przejściowym pomiędzy dwiema wielkimi epokami - Starożytnością oraz Renesansem, a także jest epoką, która w zasadzie nie wniosła nic nowego i nie zasługuje na inną, właściwą sobie nazwę .Kultura średniowiecza w Europie.. Dlatego tez średniowieczna Europa to świat klasztorów i pielgrzymek.Historia Europy - obejmuje historię cywilizacji ludzkiej na kontynencie europejskim od pojawienia się pierwszych ludzi aż do czasów współczesnych..

Uniwersalizm czyli jednolitość epoki polegał na tym, że państwa Europy były podporządkowane jednej władzy kościelnej i świeckiej.

Zanim przejdziemy do metodyki nauczania i charakteru średniowiecznych szkół, kilka słów trzeba poświęcić dorobkowi, jakie średniowiecze przejęło po epoce antyku.Średniowiecze - epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a czasami nowożytnymi.. Powstała w ten sposób kongregacja, na której czele stał opat Cluny.. Rola kościoła w epoce średniowiecza:Miedzy X a XIII w. na Zachodzie, a na obszarach Europy Środkowej i Wschodniej między XII a XV w., przystąpiono do wielkich karczunków lasów, osuszania bagien, wydzierania morzu jego żyznego dna , np. w Niderlandach, zagospodarowywania nieużytków i intensyfikacji uprawy.. Na słabiej zaludnionych we wczesnym średniowieczu obszarach .podział ten wprowadzili humaniści włoscy XV-XVI w., którzy uformowali wyobrażenie "wieków średnich" (media aetas) jako mrocznego okresu, oddzielającego czasy im współczesne od świetnej epoki starożytności; periodyzację tę spopularyzował Ch.. Średniowiecze było epoką, której kultura ściśle związana była z sytuacją, jaka miała miejsce w krajach europejskich.. W Polsce natomiast średniowiecze trwało od X do XV wieku.. Na mocy IV soboru laterańskiego, papież Innocenty III w 1215 roku nakazał przy każdej parafii i katedrze zakładać szkoły, aby przygotowywały one młodych chłopców do .Wieki średnie to czas okrucieństwa, tortur, czarownic i biedy.. Kultura średniowieczna na terenie Europy rozwijała się od końca V wieku do końca wieku XV.. Patrząc jednak na osiągnięcia z dziedziny sztuki, filozofii czy architektura, dostrzec trzeba, że była to epoka niezwykle barwna, płodna w dzieła i niezwykle ważna z punktu widzenia rozwoju Europy.Wtedy właśnie chrześcijaństwo rozwinęło się i zapanowało w Europie a kolejną epoką po antyku stało się średniowiecze.. Jak wszystkim dobrze wiadomo w epoce średniowiecza panował ustrój feudalny o jasno sprecyzowanych i powszechnie znanych zasadach.Rozwój szkolnictwa w Królestwie Polskim: W XIII wieku pod wpływem rozwoju gospodarczego i kulturalnego nastąpił rozwój szkolnictwa.Dotychczas istniały jedynie szkoły katedralne oraz zakonne, które prowadziły nauczanie głównie nastawione na potrzeby Kościoła.Nazwa epoki Średniowiecze - z łac. medium aevum, media aetas - wieki średnie.. Natomiast plusy tej epoki to rozwój szkolnictwa, filozofii i architektury.Omawiając rolę chrześcijaństwa w średniowieczu warto zwrócić uwagę na następujące trzy dziedziny tj.: polityka, gospodarka i kultura, bowiem w tych obszarach widać bardzo wyraźny wpływ Kościoła.Na ziemiach polskich może nie był on, aż tak wyraźny jak na Zachodzie Europy, ale i rozwój organizacyjny Kościoła był tu mniejszy.Przydatność 55% Szkolnictwo we wczesnym średniowieczu.. Kultura średniowieczna rozwijała się od końca V wieku do końca wieku XV..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt