Ocena opisowa praktykanta w przedszkolu

Pobierz

Opinia o przebiegu praktyk studenckich w oddziale integracyjnym.. Drukuj Skomentuj Prześlij nam swój scenariusz zajęć!. Umiejętność pracy w zespole była dopiero kształtowana w czasie praktyk.. poprawnie przygotowane konspekty ( w początkowej fazie praktyki wymagały one drobnych poprawek, których liczba zmniejszała się w miarę prowadzenia kolejnych zajęć), stosowanie metod aktywizujących, które były adekwatne do omawianych podczas zajęć treści,Następnie zapoznałam praktykanta z planem pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznym i dokumentacją prowadzoną przeze mnie jako wychowawcy klasy III: arkuszami ucznia służącymi do śledzenia postępów z poszczególnych edukacji i zachowania poszczególnych uczniów, z arkuszami ocen, z zapisami w dzienniku lekcyjnym, programem .- największy w Polsce katalog szkół - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie.. Pani .. jest osobą pełną energii i zapału do pracy.. Czy praktykant znał i stosował zasady BHP podczas odbywania praktyki?. Ewa Rozmarynowicz, Joanna Traczyk.. Posiada ukształtowane nawyki i umiejętności poprawnego zachowania się w miejscach publicznych .Opole.. Tak; ze zrozumieniem stosował się do tych zasad.. Praktyki trwały w okresie od 12.. KARTA OCENY STUDENTA PRAKTYKANTA (wypełnia szkolny opiekun studenta praktykanta) Instrukcja: proszę zaznaczyć pole, które najtrafniej opisuje obserwowane zachowania studenta praktykanta / studentki praktykantki w skali od 1 do 6 według następującego schematu: 1 - niezadowalający stopień zgodności - praktykaAkademia Pedagogiki Specjalnej im..

Ogólna ocena praktyki: bardzo dobra.

Ocena praktyki studenckiej.. Proszę zsumować punktyC.. Rok szkolny 2016/2017 .. Analizowała statut, koncepcję przedszkola, plan rozwoju przedszkola, itp. dokumenty.Opinia przebiegu praktyk z oceną końcową Pani Katarzyna ., studentka studiów podyplomowych Edukacji Elementarnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, przebywała na ciągłej praktyce zawodowej w Przedszkolu Samorządowym w Białymstoku w grupie 4-latków, w terminie: od 21 lutego do 9 marca 2018 roku.. Posiada umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.. Pani Izabela M. odbyła praktykę w Przedszkolu Nr xxx w Warszawie.. Pobudzała aktywność wychowanków poprzez twórcze działania.. Spokój i opanowanie oraz odpowiednia reakcja na sytuacje wychowawcze sprawiły, że dzieci bardzo ją polubiły i chętnie uczestniczyły w zaproponowanych przez nią .Opisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęć • Student zna zało żenia organizacyjne szkoły, w której realizuje praktyk ę .OCENA SAMODZIELNIE PRZEPROWADZONYCH LEKCJI.. nauczyciel - opiekun praktyki.Praktykantce przydzielono 2 opiekunów praktyki ze względu na specyficzne warunki pracy w placówce (przedszkole posiada jeden oddział mieszany 3-6 latki, w którym pracuje dwóch nauczycieli na zmianę).W trakcie odbywanej praktyki, Pani Karolina poznała organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych..

Przestrzega zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.

Rzeszów.. Pani .. dała się poznać jako sympatyczna, życzliwa i troskliwa studentka.. Potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje .. Punkt 5 - zgodnie z zamieszczoną instrukcją w punkcie 5.. OCENA OPISOWA .Instrukcja do arkusza oceny studenta : Ocena studenta w punktach 1-4 według następującego klucza: a) 2 pkt b) 1 pkt c) 0 pkt Łączna, maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 8.. Joanna Janowska.. Opinia o przebiegu praktyki i ocena praktykanta- przedszkole Pani .. odbyła praktykę w Punkcie Przedszkolnym w.Zaznajomiła się z dokumentacją przedszkola, z ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce, z rocznym planem pracy przedszkola i statutem oraz dokumentacją prowadzoną przez .OCENA PRAKTYK STUDENCKICH PANI IZABELI M. Edyta Maścidło-Sączawa.. Ocena i opinia na temat pracy studenta powinna uwzględniać następujące kryteria:.. Łączna liczba godzin praktyki wyniosła 45Miejscem realizacji praktyki powinno być przedszkole posiadające,..

Praktykant zobowiązany jest do codziennej 5-godzinnej pracy w przedszkolu,.

W trakcie praktyki pedagogicznej czy jak kto woli wolontariatu - praktykant nie moze.Ocena praktyk studenckich.. B. Tak, ale stosowanie się do tych zasad wymagało nadzoru opiekuna.Praktykantka zapoznała si ę tak że z zapisami w dzienniku lekcyjnym, programem nauczania realizowanym w klasie trzeciej, podr ęcznikami, szczegółowym rozkładem materiału nauczania, środkami dydaktycznymi stosowanymi w kształceniu zintegrowanym, wykorzystywan ą literatur ą oraz arkuszami ocen.II.. Ocena praktyk studenckich.. D. Powyższa umiejętność nie była sprawdzana w trakcie praktyk.. Swoje obowiązki wykonywała z przyjemnością i zadowoleniem.. Nauczycielu!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt