Podsumowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

Pobierz

Informacje zebrane od rodzica/opiekuna xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki.Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Komunikowanie się z innymi.Przepisy prawa oświatowego zobowiązują nauczycieli do tego, by uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej dwa razy w roku został poddany okresowej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).W wielu szkołach, ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zawieszenie funkcjonowania szkół i placówek taka ocena nie została .Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Dziecka.. OCENA EFEKTYWNOŚCI IPET u. pobierz: Ocena efektywności IPET.doc, 0.03 MB29.09.2016 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.. - Romana Cybulska Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia realizującego podstawę pro-gramową kształcenia ogólnego [VI.2.]. Założenie IPET.. Cała część III w szczególny sposób poświęcona jest analizie zadań dyrektora.Obowiązek wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną , w tym poradnią specjalistyczną.1..

Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje.

Rok szkolny 2019/2020 Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych; Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze: Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: Mocne strony: Słabe strony: Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała)funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie, o którym mowa w ust.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Na podstawie tejże oceny dokonuje się - w razie .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym Mocne strony Słabe strony obszarze Ogólna sprawność fizyczna dziecka..

Podstawą oceny jest dokumentacja, w tym program indywidualny zajęć.

W terminie 30 dni od dostarczenia orzeczenia lub do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę, zespół nauczycieli uczących przeprowadza Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU).Celem tego działania jest jak najpełniejsze opisanie funkcjonowania ucznia na terenie danej szkoły w .2) Zawartość indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zakres okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - IPET określa m.in. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia, sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających .Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, to jeden z ważniejszych dokumentów dla ucznia z niepełnosprawnością.. Wg tabeli na str. poprzedniej DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Aktualnie rozwój intelektualny dziecka znajduje się na poziomie przeciętnym i przebiega harmonijnie (na poziomie górnej granicy .Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, ..

Dobry poziom sprawności fizycznej.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka po pierwszym półroczu.

U dziecka w dalszym ciągu wskazana jest przede wszystkim praca nad rozwijaniem funkcji słuchowo-językowych.PROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Półrocze roku szkolnego to nie tylko czas na podsumowanie edukacji - dla ucznia w kształceniu specjalnym, to przede wszystkim czas na ewaluację działań edukacyjnych i terapeutycznych.. Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: karta, zeszyt, arkusz.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z "Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając .Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze: Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze: Potrzeby wynikające z opisu funkcjonowania ucznia: mocne strony: słabe strony: Sprawność fizyczna (motoryka mała i duża) Funkcje poznawcze (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie) Mowa: Emocje (radzenie sobie z emocjami i .Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyData podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 22.09.2011 r. DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Aktualne wartości metryczne badania psychologicznego wskazują na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, ze zdecydowaną przewagą zdolności werbalnych .uczniów nie polega tylko na opanowywaniu technik szkolnych - czytania, pisania, liczenia), • dokonywanie przez zespół nauczycieli i specjalistów, wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny funkcjonowania ucznia (sfera rozwoju poznawczego, motoryka duża, motoryka mała,WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparcia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych,Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy: Dziecko: Tomek, lat 6 Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Mocne strony dziecka: chłopiec porusza się samodzielnie.rozwiązania i narzędzia (np. arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, IPET-y) mogą być modyfikowane, a wręcz potrzeba, by były doskonalone..

Nie rzadziej niż dwa razy w roku, nauczyciele prowadzący zajęcia, dokonują okresowej oceny funkcjonowania ich uczestnika.

pobierz: WOPFU dla Przedszkola.odt, 0.01 MB .. DO WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA DZIECKA .. W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża)1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparciaVI.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .To właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt