Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy przedszkole

Pobierz

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzi zespół do spraw ewaluacji a po ich zakończeniu przekazuje informację zwrotną dyrektorowi.Wnioski do dalszej pracy z 2019/2020 r. 4.. Rekomendacje: *Kontynuować pracę na tym samym poziomie, dbać o zaspokajanie potrzeb edukacyjnych iZgodnie z harmonogramem projektów dzieci są wdrażane do aktywnego słuchania czytanych głośno opowiadań, bajek, baśni, wierszy i wypowiadania się na różne tematy, obserwują, opisują najbliższe otoczenie (dom, przedszkole, okolice przedszkola), uczestniczą też w częstychwnioski do dalszej pracy: "Sercem na świat" - przeprowadzenie cyklu zajęć (raz w miesiącu) kształtujących postawę empatii i solidarności z krajami, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata.IV.. Jest to inna forma komunikacji i wymaga stosowania innych metod i sposobów pracy.. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.IV.. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.. Do Przedszkola nr 334 im.. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe; Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron; Rekomendacje (zalecenia), które należy uwzględnić w planowaniu działań, oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola; AD I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznejRekomendacje do dalszej pracy w przedszkolu, dotyczące: BAZY: sukcesywne doposażenie sal w inspirujące środki dydaktyczno - wychowawcze celem tworzenia nowatorskiej przestrzeni edukacyjnej oraz ogrodu przedszkolnego w nowoczesny sprzęt rekreacyjnyWnioski do dalszej pracy: należy kontynuować wszelkie działania ze strony nauczycieli i specjalistów, aby zapewnić chłopcu dalszy rozwój umiejętności zaleca się, aby w dalszym ciągu pracowano nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy- wnioski do dalszej pracy..

7.wnioski do dalszej pracy oraz je upowszechnia.

Przedstawienie planu doskonalenia nauczycieli na rok 2020.. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.. Wykorzystanie w pracy z dziećmi nowoczesnych środków dydaktycznych i sprzętu4) Wnioski do dalszej pracy.. Najcz ęstsze potrzeby dzieci na podstawie diagnozy: ⇒ usprawnianie narz ądów mowy, ⇒ doskonalenie czynno ści samoobsługowychprzygotowanie materiałów do samodzielnego wykonania do druku zawierających, np. zadania doskonalące małą motorykę i umiejętność przeliczania w zakresie 5; udostępnienie materiałów do samodzielnej zabawy zawierających: propozycje prac plastycznych, odnośniki do piosenek, odnośniki do materiałów edukacyjnych (temat: Wielkanoc)VII.. Dostrzegalny jest proces modyfikowania koncepcji i poszukiwania własnej formuły pracy szkoły.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.. W dalszej pracy z dziećmi należy nasilić organizację form aktywności dzieci na świeżym powietrzu, przestrzegać zasad organizacji zabaw ruchowych w poranku, po południu, prowadzić systematycznie zestawy ćwiczeń gimnastycznych z przebieraniem dzieci w odpowiedni strój, wykorzystywać sportowe pomoce dydaktyczne do zabaw i zajęć.Wnioski do dalszej pracy: 1..

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy: • Należy wzmacniać mocne strony grupy.

Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.. Podczas nauczania zdalnego korzystamy z przeróżnych komunikatorów: skype, hangouts, jitsi meet, zoom, discord, classroom co poszerza nasze umiejętności pracy z dziećmi w sposób zdalny.. 4.Doskonalenie wymowy podczas zajęć, zabaw i w mowie potocznej i w każdej sytuacji w przedszkolu i w domu.. 6.Organizować spotkania z rodzicami dzieci, którzy wykonują zawody związane z bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka.1.. Koncepcję tworzą na ogół nauczyciele, a akceptują pozostali członkowie społeczności szkolnej.. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2020/2021.. 2.Udział w zajęciach logopedycznych.. Ma to potwierdzenie w dokumentacji przedszkola prowadzonej przez nauczycieli.. 3.Zaj.korekcyjno-kompensacyjne w zakresie poprawnej wymowy.. Jasia i Małgosi w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 129 dzieci.. Ewaluacja nadzoru pedagogicznego.. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.. Przedmiot ewaluacji Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.. Ewaluacja nadzoru pedagogicznego.. Wniosek: Szkoła posiada adekwatną do potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniającą specyfikę jej pracy koncepcję pracy..

Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji 6.

Przekazywanie informacji rodzicom , opracowywanie programów do pracy indywidualnej korygująco - wspomagających dla dzieci starszych i kompenasyjno- wyrównawczych dla dzieci młodszych, opiniowanie dzieci wymagających pogłębionej diagnozy w poradni.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegowłasną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki.. Współczesna pedagogika kładzie nacisk ma stosowanie odpowiednich treści, metod oraz form zadawania prac domowych.. Przedszkole zatrudniało 13 pracowników administracji i obsługi ( 1 kierownik gospodarczy, 2 pomoce nauczyciela, 1 szef kuchni, 2 pomoce kucharza, 2 dozorców, 5 woźnych)4.Informować rodziców o osiągnięciach lub niepowodzeniach dzieci.. Zaopiniowanie planu finansowego na kolejny rok 2020 3.. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.. Do Przedszkola nr 334 im.. Doskonalenie mowy i wymowy dzieci..

Koncepcja pracy szkoły rozumiana jest przez szkoły dość dowolnie.

A.Dz .rozpoznaniu uzupełnia si ę stosowne arkusze, okre śla wyniki i formułuje wnioski do dalszej pracy.. Sprawy różne 06.XI.2019 Godz.15.00 Koordynator .We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.. Ustalenie dostosowań dla uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .cd.. a. treść zadawanych prac powinna być atrakcyjna i ciekawa, tak aby uczeń podjął się wykonywania .Powołany zespół opracował raport wraz z ogólnymi wnioskami z badań oraz propozycje wniosków wynikających z uzyskanej informacji jak i rekomendacje które posłużą do dalszej pracy przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.Wnioski od nauczycieli : 1.. 5.Organizować wyjścia poza teren przedszkola.. Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły; praktycznie wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności we własnej pracy, zdobyta wiedza i umiejętności przekładająRoczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.. W najnowszej literaturze pojawiło się kilka zagadnień, które powinny być realizowane.. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.. Przedszkole zatrudniało 12 pracowników administracji i obsługi ( 1 kierownik gospodarczy, 1 pomoc nauczyciela, 1 szef kuchni, 2 pomoce kucharza, 2 dozorców, 5 woźnych).Rekomendacje: - często pracować z przykładowym arkuszem egzaminacyjnym w celu doskonalenia i poprawy zadań, z którymi uczniowie mają trudności oraz w celu kształtowania umiejętności właściwego rozplanowania zadań w ciągu 120 minut pracyIV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.. Cały rok.. Jasia i Małgosi w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 124 dzieci.. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację programu "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej; 4.. Wykorzystywanie aktywnych metod pracy w przygotowaniu dziecka do nauki czytania 2. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa 3.. • Należy rozwijać społeczną sferę u dzieci, szczególnie związaną z funkcjonowaniem w grupie oraz emocjonalną sferę związaną z radzeniem sobie z przeżywaniem emocji wwniosków do dalszej pracy z dziećmi.. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt