Karta pracy do lekcji 28 gospodarka morska

Pobierz

Proszę uczniów od numeru w dzienniku 1- 4 o rozwiązanie zadania 1 z karty pracy.. Poznaj siebie.. - rybołówstwo - przemysł stoczniowy - eksploatacja zasobów wszechoceanu - turystyka i rekreacja - infrastruktura przeładunkowa (porty, terminale, itp.).. Na lekcji online będą omawiane następujące zagadnienia: polskie porty morskie, przeładunki w .. B. Oceń rolę, którą Konstantyn Wielkie odegrał w rozwoju miasta.. Kto prześle, ten otrzyma dobrą ocenę.. Jako zaliczenie proszę, aby wszyscy zrobili wScenariusz lekcji "Gospodarka morska", plik: scenariusz-lekcji-gospodarka-morska.pdf (application/pdf) Tylko geografia ZPDo tego działu gospodarki należą także turystyka morska i nadmorska związana z walorami przyrodniczymi i kulturowymi oraz administracja wprowadzająca reguły funkcjonowania w obszarze morskim.. Burza mózgów: Jakie korzyści daje Polsce dostęp do Morza Bałtyckiego.. Jeśli możesz wydrukuj i uzupełnij lub zapisz tylko odpowiedzi w zeszycie- karta pracy nr.. Dla chętnych jest karta pracy do tego tematu.. Pobierz materiały: Scenariusz lekcji 28.. Uzupełnij tabelę.. Lekcja online o godz. 10.00.. Pobierz.. Wymieniam nazwy obszarów występowania największych kompleksów leśnych na Ziemi.. W ramach zaliczenia obecności na lekcji biologii proszę o przesłanie rozwiązanych zadań do 4 maja.. Jako zaliczenie proszę, aby wszyscy zrobili w zeszytach zadania z podręcznika na str. 146 Sprawdź się!.

Czym zajmuje się gospodarka morska?

Charakteryzuję racjonalną gospodarkę leśną oraz gospodarkę rabunkową na wybranych przykładach.Karta pracy Klasa VII - Gospodarka morska - 24.04.2020r.. Na mapie numerami od 1 do 7 oznaczono państwa sąsiadujące z Polską.. Ponad 60% zatrudnionych wypracowało już ponad 10 letni staż pracy, natomiast aż 20% personelu zbliża się do wieku emerytalnego po przepracowaniu powyżej 30 lat w jednym zakładzie pracy.Karta pracy z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI nr 1 klasa I LO Miesiąc - wrzesień - październik Lp.. Napoleon Bonaparte - dojście do władzy,sprawa polska,wojny (ściąga!. Dlatego porty .. Gospodarka morska w Polsce Wycieczka do Portu Północnego w Gdańsku.. Kto prześle, ten otrzyma dobrą ocenę.. Zatem tylko1.. Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy, uczeń: .. Nauczyciel najpierw zachęca uczniów do samodzielnego zebrania informacji na temat procesu uprawy roślin (karta pracy"Karta uprawy roślin").. Praca samodzielna.. Dla chętnych jest karta pracy do tego tematu.. Można przyjąć w przybliżeniu, że są to karty pracy dla klasy 2.. Zadanie 2.1.. Zadanie 18.. Jest to ostatni temat z tego działu.. '2/3 Jakie cechy musi posiadać osoba przedsiębiorcza.. )Wskazówka do zadania Sprawdź poprawność wykonania zadania, korzystając z odpowiednich map w atlasie geograficznym.. Uzupełnij schemat, wpisując korzyści, które daje Polsce nadmorskie położenie..

Leśnictwo i gospodarka morska.

Najważniejsze polskie porty morskie (praca z mapą ścienną oraz aplikacjąTemat: Gospodarka morska.. -brak bodźców materialnych i pozamaterialnych do podjęcia pracy.. Wyjaśnij co to jest STOCZNIAGospodarka morska w polsce Podobne tematy.. Proszę przeczytać w podręczniku temat na str. 142 - 144.. Załącznik nr 2 - test Załącznik nr 3 - karta pracy Czas: 10 min 3Staż pracy zatrudnionych w tej instytucji przedstawia się w taki sposób, że ok. 20% kadry pracuje w niej już 10 lat lub nieco mniej.. Uczniowie nie mający możliwości drukowania wykonują zadania w sposób tradycyjny w zeszycie przedmiotowym Czego się dzisiaj nauczysz, co poznasz?. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.Karta pracy Klasa VII - Gospodarka morska - 24.04.2020r.. Wprowadź temat lekcji i wyjaśnij cele lekcji 2.. Statek przeznaczony do transportu ładunków przewożonych luzem, np. węgla b) Przewozi się nim skroplony gaz ziemny c) Służy do przewozu ropy naftowej drogą morską 3.. Wpisz X w odpowiednie komórki tabeli.Karta pracy do scenariusza lekcji 28 zawiera zadania, które mogą być wykorzystane w trakcie lekcji o gospodarce morskiej.. Sektory gospodarki: -I Rolnictwo 28% nie korzystne, -II Przemysł .. Innym, np."Gospodarka morska" nie istnieje i jest poj ęciem " wirtualnym" poniewa Ŝ nie dysponuje wspólnym dla wszystkich sektorów i segmentów wska źnikiem ekonomicznym..

Zadania są na ocenę (karta pracy).

wysokości ok. 28,5 miliardów złotych rocznie.. Po przeczytaniu tekstu o rybołówstwie morskim w podręczniku określ, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Proszę przeczytać w podręczniku temat na str. 142 - 144.. GOSPODARKA MORSKA Ścieki komunalne z miast i osiedli, różnorodne ścieki przemysłoweKarta pracy do lekcji 19.. Przeprowadź krótki test dotyczący systemu przyrodniczego Ziemi sprawdzający ich przygotowanie do lekcji.. Wpisz w odpowiednie komórki właściwe nazwy państw oraz ich stolic wybrane z podanych.W tej sekcji znajdziesz karty pracy na średnim poziomie trudności, nazwanym przez nas poziomem 2.. Rozmowa z przedstawicielem firmy.Z tego tematu nie macie nic do pisania Temat: Gospodarka morska.. GOSPODARKA MORSKA Zadanie 1.. Uczniów od numeru w dzienniku 5 - 8 zadania 2 z karty pracy.Geografia - Gospodarka morska.. Omówienie wymagań programowych, kryteriów oceniania, ustalenie kontraktu.. Zadanie 2.. Lekcja 28.. Jest to ostatni temat z tego działu.. Co będę potrafił po lekcji: wymienię i wskażę na mapie największe porty morskie w Polsce, scharakteryzuję na podstawie diagramów strukturę i wielkość przeładunków w polskich portach morskich, przedstawię sytuację polskiego rybołówstwa oraz przemysłu stoczniowego,Co wchodzi w skład gospodarki morskiej ?.

Pobierz materiały: Karta pracy.

Uczniowie w parach tworzą mapę mentalną.. A to stanowi 1,6% PKB naszego kraju.. Następnie zadaniem uczniów jest wybranie owoców i/lub warzyw, które będą uprawiali.4) Materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli - arkusze ćwiczeń, tematy do dyskusji oraz inne materiały, które są przydatne podczas prowadzenia lekcji geografii, przyrody czy biologii, 5) Morski zeszyt - zeszyt z łamigłówkami i zagadkami edukacyjnymi dla dzieci (16 stron),Gospodarka łowiecka.. Na podstawie podręcznika (podrozdział Konstantynopol) wykonaj polecenia.. Nauczyciel zapisuje pomysły uczniów na tablicy.. Temat:Bizancjum Zadanie 1.. Nie oznaczamy jednak kart przynależnością do określonych klas - głównie dlatego, że programy szkolne dość często się zmieniają.Gospodarka morska w Polsce.. A. Wyjaśnij, w jaki sposób położenie geograficzne przyczyniło się do rozwoju gospodarczego Konstantynopola .. Według ministra ds. gospodarki wiceprezesa W. Pawla ka-listopad 2007: W wywiadzie telewizyjnym: "gospodarka morska wróci do ministerstwa rolnictwa".. Co będę potrafił po lekcji: wymienię i wskażę na mapie największe porty morskie w Polsce, scharakteryzuję na podstawie diagramów strukturę i wielkość przeładunków w polskich portach morskich,Scenariusz przedstawia cele lekcji, metody kształcenia i formy pracy, pracę domową, a przede wszystkim przykładową realizację tematu o gospodarce morskiej.. Wykształcenie: 13% wyższe w tym 7% z magistrem.. poleca84% Historia .. Tematyka Wiedza i umiejętności 1 Lekcja organizacyjna.. Poproś uczniów o uzupełnianie kart pracy.. "Badanie i opis stanu czystości środowiska" , plik: karta-pracy-do-lekcji-28i-29-badanie-i-opis-stanu-czystosci-srodowiska-.doc (application/msword) Tajemnice przyrody .. Geografi a | Klasa 7 Karty pracy KARTA PRACY DO LEKCJI 28.. Pobierz.. 21.04.2020 Matematyka .. 28.04.2020 Język polski Opis przeżyć .lekcji rozdział w zeszycie ćwiczeń.. Dla wielu państw gospodarka morska jest kluczowa: bez niej ani Japonia, ani Indonezja nie mogłyby się rozwijać.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.3.. Wymień trzy najważniejsze przyczyny spadku połowu ryb morskich w ostatnich kilkunastu lat - .. Wyjaśnienie pojęcia gospodarka morska (film Gospodarka morska z Multiteki)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt