Mapa i skala biedronka na globusie

Pobierz

Obraz Ziemi na mapie • wyjaśnia terminy: "skala", "siatka kartograficzna" • wymienia rodzaje skal oraz podaje ich przykłady • podaje różnice między planem a mapą • dokonuje podziału map ze względu na ich skalę oraz treść • podaje .wskazuje na globusie i na mapie południk: 0° i 180° oraz półkulę wschodnią i półkulę zachodnią wskazuje na globusie i na mapie równik oraz półkule: północną i południową wyjaśnia znaczenie terminów: mapa, skala, siatka kartograficzna, legenda mapy wymienia elementy mapy wymienia rodzaje skalPowierzchnię Ziemi możemy przedstawić na powierzchni kulistej (na globusie) a także na powierzchni płaskiej (na planie, bądź na mapie).. Uczeń: 1. wskazuje na globusie: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, kierunki główne .. na podstawie diagramów i map klimatycznych; 2. wskazuje na mapie .Najstarsza znana mapa liczy prawdopodobnie około 3500 lat, pochodzi z Mezopotamii i została wykonana na glinianej tabliczce.. Mapa Polski 1.. Na globusie wszystkie równoleżniki i południki wyglądają tak, jak powinny - kąty się zgadzają, odległości się zgadzają, wszystko się zgadza.na temat kształtu i wymiarów Ziemi omawia wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie sfer Ziemi I.. Rodzaje odwzorowań kartograficznych.. Mapa i skala wyjaśniam znaczenie terminów: mapa, skala mapy, legenda wymieniam elementy mapy, rozpoznaję rodzaje znaków na mapie stosuję legendę mapy do odczytania informacji odczytuję skalę mapy, wymieniam rodzaje skali rysuję podziałkę liniowąwskazuje na globusie i mapie świata bieguny, równik, południk zerowy i południk 180 o, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe • wymienia nazwy kontynentów i oceanów oraz wskazuje je na globusie i mapie • wymienia największych podróżników biorących udział w odkryciach geograficznych Uczeń: •punktów i obszarów na globusie oraz na mapie • odszukuje obiekty na mapie na ..

Biedronka na globusie 215 views.

7.Treści nauczania - wymagania szczegółowe I.. 1 dm na mapie to 100 000 dm w rzeczywistości.. 8 kwietnia 2016 27 lutego 2020 Katarzyna Aleksandrzak Comment.. Zadania związane z przeliczaniem skali.. Zadanie Proszę wykonać, w zespołach 3-4 osobowych, prezentację o Kanadzie, w której umieścicie charakterystykę środowiska przyrodniczego, klimatu, zaludnienia, gospodarki oraz walory turystyczne.lub mniejszej.. Narzędzia pracy każdego.. Znaczenie skali.. Uczeń: 1) stosuje legendę mapy do odczytywania informacji oraz skalę mapy doLądy i oceany na Ziemi; Mapa.. Wykorzystywanie skali do obliczania odległości rzeczywistych na podstawie map.. Początki powstawania map należy wiązać z rozwojem grafiki, wywodzącej się z antycznych nauk oraz technik drukowania tkanin i zdobienia skór, znanych .Współrzędne geograficzne Długość i szerokość geograficzna adresu.. Mapa Polski: mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna (drukowana i cyfrowa), skala mapy, znaki na mapie, treść mapy.. zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe; .Mapa, plan, siatka i skala.. .- skala topograficzna szczegółowe przeglądowe większe obszary - przeznaczenie.. Ponieważ nie jest możliwe, aby objąć wzrokiem całą powierzchnię zachodzi potrzeba wyobrażenia na płaszczyźnie wszystkie elementy powierzchni Ziemi, których bezpośrednie poznanie byłoby w danym momencie niemożliwe..

Pojęcia: skala, mapa, generalizacja.

Zamieńmy teraz kilometry na milimetry pamiętając, że 1 km = 1 000 000 mm.. 3 cm na mapie to 300 000 cm w rzeczywistości.. Współrzędne geograficzne wyjaśnia znaczenie terminu "siatka geograficzna" • wskazuje na mapie i globusie południki: 0° i 180° oraz półkule wschodnią i zachodnią • wskazuje na mapie2.. Dziękujemy.. Orientacja na mapie i globusie - współrzędne geograficzne; Określanie współrzędnych geograficznych; Wysokości na mapie; Mapa i plan; Skala mapy; Zadania - skala; Strefy krajobrazowe świata.. Poradnik nauczyciela.. Mapa Polski: mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje, odległości na mapie i w terenie, ukształtowanie powierzchni na mapach, wysokość bezwzględna i względna, rodzaje map, orientowanie mapy, plan miasta.. uzyskujemy wynik: 0,000000525 km = 0,525 mm.Proszę dokładnie przeczytać na str.103 jak jest on zbudowany.. Siatka geograficzna - układ południków południków równoleżników na globusie, jest wolna od zniekształceń.. Mapa Polski: mapa ogólnogeograficzna i krajobrazowa; skala mapy, znaki na mapie, treść mapy.. Strefy klimatyczno-roślinne i ich wpływ na zróżnicowanie gleb na Ziemi..

Uczeń: ... położenie lądów i oceanów na globusie i mapie świata.

1 - Przekształcanie skal na podstawie podanych przykładów - rozwiązywanie zadań.. :) Jeśli trafiłeś na mój kanał przypadkiem mam nadzieję, że powtórka z geografii będzie dla Ciebie przygodą i zostaniesz na dłużej!. Skala 1 : 40 000 000 oznacza, że odległości na globusie są pomniejszone 40 000 000 razy.. Podzielmy zatem 21 km (wartość spłaszczenia biegunowego) przez 40 000 000, a otrzymamy 0,000000525 km.. 5 cm na mapie to 500 000 cm w rzeczywistości.. Poniżej zamieszczamy prezentację na ten temat.. Około 1000 lat młodsza jest babilońska mapa, która obejmowała cały znany wówczas Babilończykom świat.. Zapis ten oznacza, żeodległośćna mapie zmniejszono 100 000 razy w porównaniudo odległościrzeczywistych, czyli 1 mm (1 cm) na mapie odpowiada 100 000 mm (cm) w terenie.Współrzędne geograficzne na globusie.. Sprawnie zamieniać skalę liczbową na mianowaną.. Opracować podziałkę liniową do .• wskazuje na globusie i mapie świata: bieguny, równik, południk zerowy i 180, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe; • wymienia nazwy i wskazuje na globusie i mapie świata kontynenty, oceany oraz okre śla ich poło żenie wzgl ędem równika i południka zerowego; • wskazuje na mapie świata wielkie formy ukształtowaniaI.. Krajobrazy w Polsce: cechy krajobrazu nadmorskiego (Pobrzeże Słowińskie),wskazuje na globusie i na mapie południk: 0° i 180° oraz półkulę wschodnią i półkulę zachodnią • wskazuje na globusie i na mapie równik oraz półkule: północną i południową • wyjaśnia znaczenie terminów: mapa, skala, siatka kartograficzna, legenda mapy wymienia elementy mapy wymienia rodzaje skalBiedronka na globusie 245 views..

Kryteriami podziału map są np.: treść mapy i skala mapy.

Południk geograficzny − linia na powierzchni Ziemi o kształcie zbliżonym do półokręgu, która łączy oba bieguny, wyznaczająca kierunek północ-południe.. na wygodnych skrzydełkach.. Po tej lekcji powinieneś: 1.. Wilgotny las równikowy; Sawanna i step; Krainy geograficzne w Polsce.. 11.Temat 3: Odległości na mapie i w terenie.. Europe countries map blank2500 x 1957 151 98k png.położonego na opisanej poziomicy pojęcia: mapa, skala mapy, wysokość względna i bezwzględna zna różne źródła wiedzy geograficznej, znajduje wiadomości na .. wskazuje na globusie bieguny, południki i równoleżniki (w tym równik), wskazuje na globusie: kierunki główne oraz półkule (N, S, E, W),DZIAŁ I.. Siatka kartograficzna - mapa, układ równoleżników i południków przedstawiony na mapie.. : 1:100 000, rzadziej 1/100 000 (w chwili obecnej tego zapisu jużnie używamy).. Mapa • Skala mapy • 60° .. • wskazać na globusie i mapie świata: bieguny, równik, południk.. :) PS.Kilka podstawowych informacji: 1.Położenie geograficzne na globusie określa się za pomocą siatki geograficznej, która złożona jest z południków i równoleżników.. Ta lekcja w wersji zdalnej: TUTAJ.. W liczniku i mianowniku tej skali występujątakie same jednostki.. Podstawy geografii 2.. Cechy krajobrazów Polski; Tatry Polskie .SP nr 78 we Wrocławiu 10 Skala liczbowa Mapa w skali 1 : 100 000 1 cm na mapie to 100 000 cm w rzeczywistości.. Przećwiczcie również odczytywanie klimatogramu, na str.104 w Nic trudnego.. Zamień adres lub miejsce na współrzędne geograficzne: wypełnij pole z adresem i przyciśnij "Uzyskaj współrzędne GPS", aby wyświetlić jego szerokość i długość geograficzną.Zapoznaj się z wynikami konwertora w lewej kolumnie lub bezpośrednio na mapie Google Map.Skala i jej rodzaje.. nauczyciela, niezbędne do .. 3.Biedronka na globusie .. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa.. Obejrzyjcie koniecznie lekcję na kanale Biedronka na globusie:Czytelne legendy do map.. Zapraszam!. Ziemia w układzie słonecznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt