Wnioski do zajęć logopedycznych

Pobierz

Wyrabiano wrażliwość słuchową poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Semestr …………….. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ….Zaproponowane w programie ćwiczenia i zabawy logopedyczne znajdą zastosowanie na różnych zajęciach, zarówno w pracy indywidualnej grupowej, jak i zbiorowej.. By dalej dodawać kolejne wyszukiwania usuń coś z listy obserwowanych wyszukiwań.. Author.roczne Sprawozdanie z pracy logopedy szkolnego.. Kontakty z rodzicami .. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .. Wnioski do dalszej pracy: wskazane jest kontynuowanie zajęć logopedycznych w formie indywidualnej konieczne jest dalsze usprawnianie mięśni języka i warg rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań, prowadzenia dialogu oraz udzielania odpowiedzi.. utrwalać należy stosunki .Wnioski do dalszej pracy: - wskazane jest kontynuowanie zajęć logopedycznych w formie indywidualnej - konieczne jest dalsze usprawnianie mięśni języka i warg - rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań, prowadzenia dialogu oraz udzielania odpowiedzi adekwatnej do pytania - utrwalać należy stosunki przestrzenne, kierunki prawo-lewo oraz doskonalić motorykę małą i dużą, co pośrednio wpływa na rozwój mowy - rozwijać należy mowę niewerbalną .Wnioski do pracy w II semestrze / nowym roku szkolnym: ..

Na zajęcia terapii mowy uczęszczali uczniowie wymagający kompleksowych działań logopedycznych.

Obserwujesz to wyszukiwanie.Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczony jest do dokumentowania pracy logopedy oraz odnotowywania zajęć przeprowadzonych z uczniem.. Formy pracy.. Wnioski do dyrektora .5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń..

W czasie zajęć szczególną uwagę zwrócono na ćwiczenia usprawniające język, wargi i ćwiczenia oddechowe.

Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma 4.Aby zapewnić dzieciom odpowiedni stan tych dyspozycji w ramach grupowych zajęć logopedycznych, będę realizować następujące cele: usprawnianie pracy narządów mowy (w tym ćwiczenia prawidłowego połykania, usprawniające narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie miękkie, wargi, ćwiczenia świadomego kierowania rucham narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia w utrwalaniu prawidłowej wymowy poszczególnych głosek), rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną .Jeżeli nie ma możliwości prowadzenia zajęć logopedycznych za pomocą skype, należy wykorzystać inne dostępne metody pracy zdalnej z uczniem, aby zrealizować wcześniej opracowany program terapeutyczny.. Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia: ………………….. Zajęcia rewalidacyjne z …… prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Liczba uczniów zapisanych: …………………..

Diagnoza logopedyczna- kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych, konsultacje z wychowawcami, założenie dokumentacji.

Klasa Ilość uczniów Imię i nazwisko ucznia,SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH .. Możesz obserwować tylko 300 wyszukiwań jednocześnie.. Liczba zapisanych dzieci ( wg klas/grup): Klasa Liczba dzieci Efekty pracy z dzieckiem: L.p.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH.. Ćwiczenia logopedyczne-oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużenie fazy wydechowej, ćw.. W tym: a) liczba uczniów ze wskazaniem przez PPP (opinia lub orzeczenie): ……………….. 216ofert.. Przedstawione proste ćwiczenia logopedyczne, po konsultacji z logopedą prowadzącym terapię, mogą być wykorzystane przez nauczyciela lub rodziców (opiekunów).Diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej 3. dziennik zajęć logopedycznych.. OBSERWUJ WYSZUKIWANIE.. Diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej 3.Terapię logopedyczną dostosowano do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.. rok szkolny 2016/2017-I półrocze.. ( podpis nauczyciela) Title.. Imię i nazwisko dziecka Rodzaj wady logopedycznej Efekty pracy Formy pracy .. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH I semestr 2011/12.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.. Wnioski do dyrektora.. ekonomicznego zużywania powietrza iOrganizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne..

b) liczba uczniów wskazana przez szkolnego logopedę: …………..Opracowałam indywidualne plany terapii logopedycznych i rewalidacji wad wymowy.

Obserwujesz już 300 wyszukiwań.. Ich treści, formy, metody muszą byćĆwiczenia logopedyczne 17.03.2020 (docx, 660.91 KB) Ćwiczenia logopedyczne 18.03.2020 (docx, 3.46 MB) Głoska S (docx, 1.16 MB) Ćwiczenia głoski ż (docx, 1.42 MB) Ćwiczenia głoski s (docx, 59.26 KB) 27.03.2020, Ćwiczenia "Sprawne ucho" (docx, 14.49 KB) Ćwiczenia lewopółkulowe (docx, 14.17 KB) Ćwiczenia utrwalające głoskę (docx, 1018.62 KB) Interaktywne ćwiczenia logopedyczne i językowe (docx, 12.63 KB) Ćwiczenia głoski L 1 (docx, 129.79 KB) Ćwiczenia głoski L 2 (pdf, 362 .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z ….. nr orzeczenia ….. rok szkolny 2019/2020.. Nie przegapisz żadnej oferty!. Liczba zapisanych dzieci ( wg klas): Klasa Liczba dzieci Efekty pracy z dzieckiem: L.p.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.Wnioski do dyrektora .. Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: admin Created Date: 10/18/2012 7:14:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH .Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma 2.. Imię i nazwisko dziecka Klasa Rodzaj wady logopedycznej Efekty pracy Rodzaje i efekty działań podjętych w zakresie realizacji następujących zadań ( np.szukasz.. Wskazówki metodyczne Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku.. Jerzykowo, dnia ……………………….…………………………………….. Informację należy przekazać w formie elektronicznej , oraz papierowej w terminie nieprzekraczającym 27.01.2012 r. Formularz do pobrania na stronie szkoły .. Odsyłam Państwa do zasobów Polskiego Związku Logopedów Znajdują się tam propozycje użytecznych .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH.. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia 6.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy - umożliwienie uczniom wykorzystania zdobytej wiedzy do porozumiewania się na miarę możliwości ucznia .. Rok szkolny 2017/2018.. Osoba prowadząca: …………………………….2.. Usprawnianie techniki czytania i pisania.. Wychowawcom klas przekazywałam na bieżąco niezbędne informacje dotyczące poszczególnych uczniów.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH.. 7. Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt