Sprawozdanie z pracy wychowawczej klasy 7

Pobierz

Utworzono dnia 18.06.2021.. W wyniku wnikliwej analizy wyników testów próbnych oraz podjętych działań w pracy z uczniem, nasi uczniowie klasy VI osiągnęli wynik na sprawdzianie zewnętrznym najwyższy w gminie, wyższy niż w .Zobacz wpis »Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika madzikD • folder Oceny opisowe • Data dodania: 6 maj 2013SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Średnia klasy Udział uczniów w konkursach : Międzyszkolne Gminne Powiatowe Innej rangi Udział uczniów w zawodach sportowych: Międzyszkolne Gminne Powiatowe Innej rangi.. Klasy 1-3 SP.. Funkcjonowanie w nowej społeczności szkolnej.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. 2013 r.PLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. Ilość uczniów1.. Realizacja dodatkowych czynności: - prace w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły - prace w zespole ds. regulaminu rad pedagogicznych 8.. Zajęcia otwarte w klasie III a w dniu 13.05.. Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na szacunku, zaufaniu i życzliwości.. E. Legutko-Gogoc urządziła wyjazdową uroczystą Wigilię Klasową w Skansenie w Ochli.sprawozdania z pracy nauczycieli wychowawców, sprawozdanie opiekuna SU, ankieta,arkusze obserwacji imprez i uroczystości szkolnych..

Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Wnioski/plany do dalszej pracy dydaktyczno - wychowawczejPlan pracy wychowawców klas VII na rok szkolny 2017/2018 I.. Z 1 oceną ndst.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII A w roku szkolnym 2020/2021.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. ucznia.. Klasa .. liczy 21 uczniów (10 chłopców i 11 dziewcząt)- 18 uczniów pochodzi z Brzezin, a 3 to mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. DLA KLAS II .. 3 II Ocena pracy wychowawczej Oceny z zachowania: Ilość ocen wzorowych bardzo dobrychJak wynika ze sprawozdań wychowawców klas większość samorządów klasowych wraz z wychowawcami zorganizowało takie imprezy jak: - Dzień Chłopca, - Andrzejki, - Mikołajki, - Klasowe Spotkania Wigilijne, Klasa III g - wych..

Utworzono dnia 18.06.2021.Sprawozdanie wychowawcy klasy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Uczeń kontaktowy, chętnie wykonuje ćwiczenia podczas lekcji, angażuje się w stawiane przed nim sytuacje problemowe.Z ocenami ndst.. Rozwój intelektualny Udział w zajęciach edukacyjnych: o Lekcja Muzealna w Muzeum NarodowymSprawozdanie z pracy .. Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym.. Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1.. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole - Praca w zespołach, odczytanie propozycji uczniów, przygotowanie regulaminu na gazetkę ..

z pracy dydaktyczno - wychowawczej klasy …………, za semestr pierwszy.

Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących zdalnego nauczania w sytuacji, gdyby miało być kontynuowane: .sprawozdanie wychowawcy kl. z wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu roku szk.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - II SEMESTR CZŁONEK ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Miłosz Bandura - 3g Zrealizowane zostały następujące zadania: II.. Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Analizując wyniki badań z wychowania fizycznego dziewcząt klas gimnazjalnych stwierdzam, że: .. NA KONSULTACJE ZGŁASZAJĄ SIĘ PAŃSTWO KLSA 1A KLASA 1B KLASA 1C KLASA 1D KLASA 1E RAZEM Sami 6 3 X 4 7 20 Z dzieckiem 2 X X X 2 4 To zależyPlan pracy wychowawczej dla klasy VI Wychowawca: mgr Katarzyna Rzepecka .. Uczniowie zwolnieni z zajęć edukacyjnych pisemną decyzją dyrektora szkoły:Podstawa programowa z geografii została zrealizowana.. 2019/20 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06.2020 r.Sprawozdanie z realizacji planu dziataó wychowaw klasach 4 - 8 .. wszyscy wychowawcy podczas I wywiadówki zapoznali rodziców z opracowanym planem pracy wychowawczej oraz podczas jego realizacji .. uczniów do éwiadomego uczestnictwa w Žyciu klasy.. Obszary pracy wychowawczej: Cele: Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności..

Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie ...Sprawozdanie wychowawcy klasy.

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Podejmowane działania, zaangażowanie uczniów w życie klasy i szkoły, udział klasy w warsztatach: Wyjazdy i wycieczki: Współpraca z rodzicami: Uwagi: .. Last modified by: user1 Created Date: 5/30/2017 9:18:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZEJ .Sprawozdania nauczycieli i wychowawców 2020-2021.. W klasie I zrealizowano 35 jednostek lekcyjnych w ramach podstawy programowej 7. dydaktyczno - wychowawczej .. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.Sprawozdanie z wyników pracy dydaktyczno .. Prawa .Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego: Uczniowie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej: Wykaz uczniów mających trudności dydaktyczne (imię i nazwisko, średnia ocen, motywacja ocen niedostatecznych z ich podaniem oraz krótka charakterystyka pracy ucznia - podanie metod i form pracy, jakie efekty przyniosły .Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze .. • W podniosłej atmosferze, w gronie Wychowawców i Rodziców oraz Dyrekcji ślubowali na Sztandar Szkoły .. Integracja z grupą rówieśniczą.. Klasy 7: wychowawca klasy 7a uaktua ze swoja klasa kontrakt/regulaminWpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi Lp.. Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących zdalnego nauczania w sytuacji, gdyby miało być kontynuowane: .Informacja dotycząca sytuacji wychowawczej klasie z uwzględnieniem realizacji planu pracy wychowawczej i tematyki godzin wychowawczych.. Koniec roku szkolnego 2020/2021.. Oceny zachowania Ocena Liczba ocen wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 8.. Treści Działania, formy i sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin 1.. Z 3 i więcej ocenami ndst.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt