Wnioski do dalszej pracy z uczniami klasy 6

Pobierz

Godziny pracy świetlicy oraz rodzaj zajęć jest ustalony zgodnie z potrzebami uczniów i ich rodziców.. Plan ten uwzględnia też podstawowe .. innowacyjne podczas pracy z uczniami; 2) Działania nauczyciela obserwowane na zajęciach dodatkowych (w tym zajęć w ramach pomocy .. podejmowały z uczniami .2)Pan Janusz przygotował uczniów do Olimpiady Ekologicznej.. • Należy rozwijać społeczną sferę u dzieci, szczególnie związaną z funkcjonowaniem w grupie oraz emocjonalną sferę związaną z radzeniem sobie z przeżywaniem emocji wWnioski do dalszej pracy w klasie 6 sp: Zwiększyć ilość zadań z mnożenia i dzielenia pisemnego ułamków dziesiętnych.. Uczeń klasy IIa Jakub Walicki zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Ekologicznej.. · - Czytanie różnorodnych tekstów: popularnonaukowych, encyklopedycznych, czasopism, komiksów, itp.9.. Ewaluacja programu: Ocena skuteczności programu odbywa się na bieżąco poprzez ocenę postępów uczniów podczas zajęć ( porównując ilość popełnianychWnioski do dalszej pracy: należy kontynuować współpracę z zagranicą drogą pocztową oraz elektroniczną, w trakcie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych kontynuować dialogi i rozmowy w języku angielskim na tematy interesujące uczniów, stosować aktywizujące metody pracy.. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PRACY Z UCZNIEM SŁABYM Oprócz dyktowanego specyfiką przedmiotu podejścia do pracy z uczniem słabym, wymienić należy kilka istotnych punktów o tematyce ogólnej: 1.W stosunku do kolegów z klasy jest koleżeński chętnie pożycza przybory szkolne..

Kontynuować sprawdzone formy pracy.

Współpraca układała się dobrze i przebiegała w sposób systematyczny, wynikający z bieżących potrzeb szkoły.wnioski do dalszej pracy.. Kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie.. Wnioski z analizy wyników uczniów w nauce pojawiają się także w zaleceniach dyrekcji do pracy placówki w kolejnych latach szkolnych, co wykazały studia nad protokolarzem.SPRAWOZDANIE Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO.. Systematycznie egzekwować znajomość tabliczki mnożenia od uczniów mających z nią problem.. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.Wnioski dotyczące dalszej pracy-rozwijać zainteresowania informatyczne uczniów .. w miarę możliwości kontynuowanie pracy z uczniami w zakresie pobudzania kreatywnego myślenia za pomocą edytorów graficznych, tekstowych oraz gier logicznych .. Na zajęcia uczęszcza 12 uczniów z klasy czwartej.. Ćwiczenia z zakresu budowy wiersza - przy omawianiu i analizie wiersza.. Zgodnie z aktualnymi wymogami został zmieniony statut szkoły oraz program wychowania.. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.Zaś wnioski z analizy ocen semestralnych i rocznych pojawiają się zawsze w sprawozdaniach dyrekcji oraz w uwagach pohospitacyjnych.. Wnioski CKE.. półrocze rok szkolny : Przedmiot : Nauczyciel: Liczba zrealizowanych godzin: Frekwencja: Ocena: Ocena .opisowe zawierają wskazówki do dalszej pracy..

Wnioski do dalszej pracy Przeprowadzenie diagnoz i matur próbnych.

Wdrożenie ćwiczeń z zakresu części zdania mających na celu usprawnienie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu składni - okazyjnie przy realizowaniu innych tematów z zakresuWnioski do dalszej pracy Podsumowując pracę zespołu wychowawców klasy IV i V stwierdza się, iż zamierzone cele zostały zrealizowane i osiągnięto odpowiednie efekty.. W szkole wszyscy nauczyciele uczestniczą w analizowaniu wyników sprawdzianu i wszyscy są włączani w budowanie wniosków po sprawdzianach.. Rozmawiać stale na temat kultury dobrego zachowania się ucznia w szkole, na lekcjach z innymi nauczycielami, podczas przerw międzylekcyjnych.W pracy z tymi uczniami nauczyciel musi wykazaćsię .. Nic tak nie wciąga do dalszej pracy jak sukces.. OBSZAR: 5.. Zadania w arkuszach z każdego przedmiotu rozwiązywali ci sami uczniowie.. Opiekun koła p.E.Szymańska.- zawarcie kontraktu pomiędzy terapeutą a uczniami.. Zachęcanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, indywidualnych uzdolnień i umiejętności.Wnioski i rekomendacje po sprawdzianie z języka polskiego 2014-2015.. Uczeń ma problem z rozróżnieniem typu orzeczenia i wskazaniem w zdaniu podmiotu 1.. Zdalne nauczanie Wnioski do pracy 1.Wnioski do pracy wychowawczej z poprzednich lat szkolnych.. Wnioski do pracy 1. monitorować poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów, 2. reagować na każde, nawet najmniejsze, niewłaściwe zachowania uczniów, 3. omawiać uczniom i rodzicom cele działań profilaktycznych i wychowawczych, które podejmuje szkoła..

Rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy.

Zadania dotyczące tych zagadnień mogą się pojawiać na każdym sprawdzianie; wynika to z wymagań ujętych w .Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy: • Należy wzmacniać mocne strony grupy.. Matematyka: 1. ćwiczenie umiejętności wykonywania rysunku do zadania, 2. doskonalenie umiejętności rozwiązywania działań z jedna niewiadomą, 3. kształcenie umiejętności rozwiązywania złożonych zadań tekstowych, 4. ćwiczenie sprawności rachunkowej, 5. doskonalenie .W dalszej części uczniowie analizują, w jaki sposób dany motyw funkcjonuje w utworze, uzasadniają swoje wybory (mają więc niejako przy okazji trening umiejętności retorycznych), np. wyjaśniają, że Kamienie na szaniec powinny się pojawić przy motywie miłości ze względu na miłość do ojczyzny.. Wnioski do dalszej pracy: doskonalić w dalszym ciągu czytanie ze zrozumieniem poprzez wyszukiwanie informacji w tekście doskonalić wnioskowanie na podstawie informacji zawartych w tekście doskonalić umiejętność pisania różnych form wypowiedzi w oparciu o normy językoweWnioski do dalszej pracy: · - Wprowadzenie w klasie zwyczaju codziennego czytania przez nauczyciela i uczniów.. Zakres pracy z uczniem zdolnym dzieli sięna trzy kategorie: •indywidualizacjęw procesie lekcyjnym, •indywidualizacjęna zajęciach pozalekcyjnych,1) arkusze z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (dostępne na stronie internetowej CKE [tutaj])3 2) ankiety dla uczniów dotyczące każdego z powyższych arkuszy..

Katarzyna DudekWnioski do pracy z klasą w II semestrze roku szkolnego: 1.

Systematycznie egzekwować odrabianie prac domowych.wnioski do dalszej pracy: - Kontynuowanie kształtowania umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci oraz wykorzystywania ich w nauce - Kontynuowanie pracy z uczniami w zakresie pobudzania kreatywnego myślenia za pomocą edytorów graficznych oraz gier logicznychWNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegoWnioski ze sprawdzianów Z zakresu matematyki na II etapie edukacyjnym zwraca uwagę niski poziom sprawności rachunkowej, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności wykonywania działań, Na poziomach wszystkich klas bardzo niski poziom umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu geometrii (skala, obwody i pola figur, zależności w obrębie figury geometrycznej, dowodzenie geometryczne); Wyniki klas VII z matematyki są o 6% poniżej poziomu krajowego, z języka polskiego 3% powyżej .8 Wnioski do dalszej pracy: Język polski: utrwalanie treści gramatycznych, poszerzanie zasobu słów, doskonalenie umiejętności tworzenia i zapisywania dłuższych wypowiedzi, utrwalanie reguł ortograficznych.. Zazwyczaj utwór ten uczniowie łączą przede wszystkim z patriotyzmem, ale podczas wypełniania tabeli dokonują szerszej analizy dzieła pod kątem wykorzystanych w nim motywów i .zawiera wnioski i wskazania do dalszej pracy z uczniami.. uczeń: klasa: I /II.. - podsumowanie przebiegu zajęć z uczniami: przekazanie wskazówek do dalszej pracy oraz w razie potrzeby kontynuacja zajęć.. Wnioski do dalszej pracy W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 będę nadal realizować założenia zawarte w planie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Najtrudniejsze dla szóstoklasistów było funkcjonalne wykorzystanie wiedzy z zakresu świadomości językowej (odmiana rzeczownika przez przypadki).. Prawidłowo jest prowadzona dokumentacja świetlicy szkolnej.. Zwiększyć ilość zadań dotyczących brył przestrzennych.. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.. Po zakończeniu pracy z każdym arkuszem uczniowie odpowiadali na dwa pytania ankiety.pracy z uczniem a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.. Promowanie zdrowego trybu życia, propagowanie sportu, aktywnego wypoczynku i właściwego odżywiania się.. W pracy z uczniem objętym kształceniem specjalnym w dalszym ciągu będę koncentrować się na zapewnieniu mu2019 r., a radę rodziców zapoznano 13 września 2019 r. Uwzględniono w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym, 2018/2019..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt