Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty 2019 efekty

Pobierz

Poznanie procedury awansu zawodowego.. w oparciu o plan rozwoju .1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. Działania 1.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkołySprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Z dniem xxx.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczycielaOtóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.". rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. czwartek, 17 października 2019 17Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 Data zakończenia stażu: 31.05.2019 Wstęp Jestem nauczycielem gry na skrzypcach z jedenastoletnim stażem pracy.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.).Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie, jakości pracy szkoły 1..

Teczki stażysty.

Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Bożena Krężel Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi 41-506 Chorzów, ul. ks. J. Czempiela 52 Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający .Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art.. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Imię i nazwisko dyrektora: mgr inż. Halina Ormiańska.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Podsumowanie Staż na najwyższy stopień awansu zawodowego zmobilizował mnie do wdrożenia i zrealizowania wielu ciekawych zadań.dokumentacji ze stażu w postaci tzw. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. Staż na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy i rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego automatycznie - bez wniosku nauczyciela.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalinasprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSprawozdanie z planu rozwojowego nauczyciela stażysty..

czerwiec Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.

Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r. Data ukończenia stażu: 31.05.2015 r. Przedstawione niżej sprawozdanie jest wynikiem zakończonych przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłem dyrektorowi szkoły, w której jestem zatrudniony.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO Celem podjęcia dziewięciomiesięcznego stażu było zapoznanie się z pracą w szkole, specyfiką placówki i środowiska, wdrożenie się do pełnienia obowiązków oraz bycie jak najlepszym nauczycielem.. 2.Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U..

Sprawozdanie nauczyciel składaw terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.

Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec 2014 roku.Imię i nazwisko: Beata 6.. Okres trwania stażu: 01.09.2017-31.05.2018nauczyciela stażysty ubiegającego się o .. · Sprawozdanie z działań dodatkowych w grupie · Arkusz obserwacji dziecka .. dokumentacji ze stażu w postaci tzw. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty WSTĘP 1 września 2017 r .Staż.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Zasadą jest, że nauczyciel - stażysta powinien złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, zgodnie z § 4 ust.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. nauczyciel stażysta; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel języka angielskiego.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego..

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela .sprawozdanie nauczyciela staŻysty za okres 1 ix 2009 - 31 v 2010r.. Sprawozdanie musi uwzględniaćstopieńi efekty realizacji planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela i szkoły.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.W trakcie trwania stażu dokonywała analizy sytuacji zespołu klasowego oraz ucznia klasy drugiej, problemów wychowawczych, trudności w nauce a także braku wsparcia ze strony domu rodzinnego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSprawozdanie nauczyciela Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt