Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia 2019 przykład

Pobierz

Zawartość i konstrukcja IPET.. Zobacz zawartość pakietuVI.. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. Cała część III w szczególny sposób poświęcona jest analizie zadań dyrektora.1.. pobierz: WOPFU dla Przedszkola.odt, 0.01 MB .. DO WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA DZIECKA .. Data urodzenia x.xx.1996 r. Dane szkoły Publiczne Gimnazjum w G. klasa/grupa II b Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 22.09.2011 r. DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowaniaWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej I WOPFU Przeprowadzone badanie psychologiczne wykazało zaniżone wyniki ze względu na silne lęki występujące u Marty.Arkusz obserwacji ucznia klasy I SP - z przykładem; Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - z przykładem; PAKIET: Wrzesień 2019.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

10.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, po opracowaniu IPET- u jest dokonywania co najmniej 2 razy w roku (od 30 listopada do 30 maja) uwzględniając ocenę efektywności programu, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu edukacyjno-terapeutycznego.. Materiały dla nauczycieli, s. 130 (uwaga: materiały dotyczą zmienionego w 2013 r.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Diagnoza przeprowadzona na terenie szkoły •zasoby i wyzwania, predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia •potrzeby edukacyjne •potrzeby rozwojowe •zakres i charakter wsparcia ze strony członków zespołu •przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniaPrzepisy prawa oświatowego zobowiązują nauczycieli do tego, by uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej dwa razy w roku został poddany okresowej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).W wielu szkołach, ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zawieszenie funkcjonowania szkół i placówek taka ocena nie została .Zarówno wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia jak i ewentualnej modyfikacji IPET dokonuje się - w zależności od potrzeb - we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą i rodziców ucznia - z innymi podmiotami.9..

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - Katarzyna Pęczek Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia [VI.1.]

OCENA EFEKTYWNOŚCI IPET u. pobierz: Ocena efektywności IPET.doc, .To właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie.. Terminy dotyczące opracowania IPET.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparciaArkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; Model pracy z uczniem niewidomym lub słabo widzącym w: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki.WOPFU jest nierozerwalnie związane z IPET-em (O którym pisałam wcześniej TUTAJ).To połączenie wynika z tego, że bez WOPFU nie możemy stworzyć IPET-u.Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET Warsztat pracy..

- Romana Cybulska Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia realizującego podstawę pro-gramową kształcenia ogólnego [VI.2.]

Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET mogą stanowić inspirację dla nauczycieli i specjalistów ze szkół w opracowaniu własnych wzorów tych dokumentów.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z "Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków .Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia .. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia - KIPU -ARCHIWALNA Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice.. Czy dla dziecka, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego trzeba opracować nowy IPET?. Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020 oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych przepisach.. PROPOZYCJA ARKUSZA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNEGO NauczycieleKLAS 1-3SPRAWOZDANIE WYCH KLAS 4-6SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHProtokół konkursowy eliminacji szkolnychWzór IPETWzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJWzór arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia DOKUMENTY DLA RODZICÓW: Do pobrania: OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA .Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU • Dokumentacja • pliki użytkownika worekpelenpomyslow przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Wzór WOPFU przykładowy arkusz.docxARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

- Romana Cybulska, Barbara Łaskarozwiązania i narzędzia (np. arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, IPET-y) mogą być modyfikowane, a wręcz potrzeba, by były doskonalone.

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych; Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze: Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera.. W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutyc znego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Czy realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu można zaplanować w IPET na .Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami.Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia przez nauczyciela (wopfu)/przykład; Ocena efektywności pomocy pedagogicznej po roku pracy z dzieckiem; Rewalidacja scenariusze programy inspiracje dla dzieci w spektrum autyzmu; Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymNa stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji zamieszczono poradniki i publikacje dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami: propozycja arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutycznego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego - link .WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia potrzeby (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparcia Indywidualne (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt