Wykładnia prawa a informacja publiczna

Pobierz

2006 Nr 90, poz. 631; ustawa o prawie autorskim).Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy "wykładnia" i "interpretacja" są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) - pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu: .. wskazano jedynie, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie .Wykładnia prawa Prawo spółek Prawo spadkowe Prawo rodzinne .. opinie profesjonalistów z zakresu prawa i podatków oraz analizy i informacje związane z rynkiem nieruchomości.. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę stwierdził, iż wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może służyć dokonywaniu przez organ wykładni prawa.. Na każde z nich składa się wiele uprawnień zmierzających zarówno do wyegzekwowania informacji, jak i do wydania odmowy .Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b centralne repozytorium ust.. Zgodnie z przyjętą definicją, za informację publiczną należy uznać każdą wiadomość wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie tych kompetencji.Zmiany w zakresie zamówień publicznych w "Tarczy antykryzysowej" Odwieszenie postępowań przed KIO - opublikowanie Ustawy w Dzienniku Ustaw Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19Ponadto przy dokonywaniu wykładni prawa stosujemy nieco inne metody niż przy wykładni oświadczeń woli..

Prawo autorskie a informacja publiczna.

Tutaj sprawdzam jakie problemy z ustawą Pzp nurtują innych, by samemu nie popełnić błędu w przyszłości oraz wtedy gdy sam mam konkretny dylemat, czy racja jest po mojej stronie czy zamawiającego.Informacja publiczna a pełniona funkcja.. akt .Rola wykładni prawa - sprowadza się ona do ustalenia rzeczywistego znaczenia przepisów prawa jako tworzywa normy prawnej oraz w miarę potrzeby ukształtowania tej normy tak, by mogła być zastosowana do konkretnego wypadku lub sytuacji.. 1 pkt 1 u.d.i.p.. Nie jest informacją publiczną informacja zawarta w utworze w rozumieniu prawa autorskiego.Informacja publiczna a "sprawy prywatne" władzy publicznej Pojęcie informacji publicznej określa ustawodawca w art. 1 ust.. 1, zwanym dalej "centralnym repozytorium".Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji, nie zaś o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań (por. wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2002 r.Informacja publiczna i dziennikarskie prawo do informacji..

Według prawa polskiego każda informacja o sprawach publicznych.

W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych, czy rozkłady jazdy, komunikaty i inne.. Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie odnoszące się do zakresu informacji, których udostępnienia możemy domagać się w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.. własność intelektualna.. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.. Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i .. Ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie jest i nie może być środkiem do wykorzystywania jej w celu występowania z wnioskiem o udzielenie każdej informacji.WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 2007 r. wskazał, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępnie do informacji publicznej..

W niniejszym artykule ograniczono się do omówienia wyłącznie wykładni przepisów prawa.

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz.. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.. dokonując przy tym w uzasadnieniu swojego wyroku wykładni pojęcia "informacja publiczna przetworzona .dostępu do informacji, a także wykładnia ich treści prowadząca do ustalenia podmiotowego i przedmiotowego zakresu ich obowiązywania.. Znaczenie wykładni prawa dla systemu prawa, w tym dla systemu zamówień publicznych, jest ogromne.Wcześniej sądom zdarzało się orzekać inaczej - a więc uznawać, że miejsce zamieszkania sędziego to informacja publiczna, bo ma związek z pełnieniem funkcji publicznej (np. sygn.. zm. - dalej: u.d.i.p., który stanowi, że każda informacja o sprawach publicznychZ punktu widzenia funkcjonalnej wykładni prawa oznacza to, że prawo do informacji publicznej, a w szczególności procesowe instrumenty jej pozyskiwania "mają służyć uniwersalnemu dobru powszechnemu związanemu z funkcjonowaniem struktur państwowych i publicznych" (J. Drachal, Prawo do informacji publicznej w świetle wykładni .Informacja publiczna - informacja wydawana przez rząd, rzadziej - w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje.. Jeżeli stanowi ono prawo konstytucyjne, to ustawy określające tryb ..

Ustawodawca, formułując w art. 61 Konstytucji zasadę "prawa do informacji", wyznaczył reguły wykładni tego uprawnienia.

281 artykułów, orzeczeń i glos .. Wpływ RODO na stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie prawa do .Prawo dostępu do informacji publicznej jest konstytucyjnym prawem obywatelskim wynikającym z art. 61 Konstytucji RP.. Zdaniem Sądu, z treści wniosku wynikało, że nie zawierał on żądania udzielenia informacji publicznej, bowiem podane przez spółkę informacje dotyczyły zastosowania prawa w konkretnym przypadku.Biuletyn Kompas - Wykładnia prawa a informacja publiczna: orzeczenie NSA.. Wykładnia systemowa - nikogo nie można bezpodstawnie pozbawiać wolności.Artykuł 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1148) stanowi, iż każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną.. Prawo do informacji publicznej może podlegać ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust.. 1198 z późn.. W związku z tym ustawy uszczegółowiające to prawo powinny być interpretowane w taki sposób, by gwarantować możliwie szerokie uprawnienia, a wszelkie wyjątki powinny być rozumiane wąsko (por. NSA w: wyrok z dnia 1 grudnia 2011 r. o sygn.Takie informacje mogą być uzyskiwane na zasadach przyjętych dla danego rodzaju stosunków (por. J. Drachal, Prawo do informacji publicznej w świetle wykładni funkcjonalnej, (w:) Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich , Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005, red. J. Góral, R. Hauser i J .Prawo do informacji publicznej obecnie podlega też ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.. Jak stanowi art. 1 tej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi .Prawo do informacji publicznej nie obejmuje wykładni prawa.. Obywatele mają prawo do dostępu do takich informacji, zaś jednostki zobowiązane muszą publikować informacje w BIP.Uznał, że odnoszą się one nie tyle do kwestii publicznego charakteru informacji, lecz do uznania, iż zagrożone są prawa autorskie gminy, określone w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.. do informacji publicznej oraz prawo do informacji o środowisku i jego stanie.. Ta szczególna reguła - przesłanka definicyjna, opiera się na pojęciu "spraw publicznych", które trzeba tłumaczyć (wykładać) w świetle m.in. art. 61 w zw. z art. art. 7, 15, 16 i 17 .Wykładnia prawa Pojęcie wykładni prawa zespół czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisu prawnego rozumienie pragmatyczne .. wszystkim zasady konstytucji-interpretacja norm prawa polskiego powinna być zgodna z normami prawa międzynarodowego publicznego-normy prawa wewnętrznego powinny być interpretowane w .Informacja publiczna powinna mieć swój materialny odpo- ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt