Rozprawka for and against przydatne zwroty

Pobierz

- W rozwiniêciu, w dwóch osobnych akapitach, przedstawiamy (i omawiamy) ar gumenty za i przeciw.. Pozytywne i negatywne konsekwencje dla młodych ludzi spowodowane przeprowadzką z małego miasta lub wsi do stolicy/ metropolii.. - Przedstawione s¹ tutaj argumenty za i przeciw jakiemuœ twierdzeniu.. - We wstêpie okreœlamy temat nie podaj¹c naszej opinii.. Mo¿emy równie¿ przedstawiæ arDISCLAIMER..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt