Ocena pracy nauczyciela kontraktowego 2020

Pobierz

Oświęcim.Zawiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny pracy.. 6, -TO JEST WYKREŚLONE) z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek .Zgodnie z art. 9d ust.. Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Placówka: Dyrektor placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy § 7 ust.. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:Po okresie stażu ma za zadanie przedstawić dyrektorowi propozycję oceny dorobku młodego nauczyciela.. • Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych, którzyw dniu 1 wrześniaPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. 4 Karty nauczyciela - nauczyciel, który ubiega się o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego musi przepracować 2 lata jako nauczyciel kontraktowy (licząc od roku szkolnego po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym nauczyciela stażysty na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego).Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.. Akt prawny wprowadzający zmiany: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) · obowiązuje ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu..

Ocena pracy zawodowej - arkusz samooceny.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j DZ. U.. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana: w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (art.6a ust.1 KN)Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela dyplomowanegoTekst Nr 41633‧Opinia stażysty‧Teresa‧Projekt Oceny Dorobku Nauczyciela Kontraktowego‧Projekt Oceny Na Mianowanego‧Projekt oceny stażystki• Oceny pracy nauczycieli kontraktowych i mianowanych po raz pierwszy na nowych zasadach dokonuje siędo dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżelinauczyciel w tym okresie rozpocznie stażna kolejny stopieńawansu zawodowego to dopiero po zakończeniutego stażu.. 2020 poz. 2200) Nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczynają staż na własny wniosek z początkiem roku szkolnego, czyli 1 września i do wniosku dołączają plan rozwoju zawodowego.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz.U..

Ocena pracy nauczyciela podstawa prawna: art. 6a KN (Dz.U.

za okres stażu .. ubiegający(a) się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu konsekwentnie i zgodnie z zaplanowanymi efektami realizował(a) zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Zobacz § 5 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r.2.Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje siępo raz pierwszy na zasadach określonychw art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejsząustawą,do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie stażna kolejny stopieńawansu zawodowego -po zakończeniustażu.Propozycja oceny dorobku zawodowego.. 7 Karty Nauczyciela)Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy oraz innych podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela - w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy.W związku z powyższym od 1 września 2019 r. opiekun stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 12 czerwca 2018 r., poz. 1133)..

Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.

z 2017 r. poz. 2203, dalej: FinZadOśwU), oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach do 31.8.2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu .W przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela .Tekst jednolity Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Projekt oceny dorobku zawodowego.Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).. Stosunek pracy nauczycieli Ocena pracy nauczycieli.W związku z tym do nauczyciela zmieniającego miejsce pracy od 1 września 2020 r. ma zastosowanie art. 9f ust.. od 1 września 2019 roku.Jeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli 7 czerwca to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2020 r. w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela stażystę lub postępowania egzaminacyjnego przez nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust..

Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.

Kędzierzyn-Koźle.. Sprawozdanie z działań edukacyjnych do oceny pracy nauczyciela.. z 2019 r., poz. 1625)Ocena dorobku zawodowego powinna zawierać pieczęć szkoły lub placówki, datę sporządzenia oceny, podstawę prawną, dane dotyczące nauczyciela (nazwisko i imię, okres odbywania stażu, realizowany wymiar godzin w okresie odbywania stażu, nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć), ocenę (pozytywną lub negatywną), uzasadnienie (stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, odniesienie się do zadań i efektów realizacji zaplanowanych działań, odniesienie się do zadań .Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy - w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust.Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2023 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresieod 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 w aktualnym brzmieniu, zgodnie z którym kontynuowanie stażu jest uzależnione od uzyskania przez nauczyciela pozytywnej oceny dorobku zawodowego .1.. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.. Ocenie pracy podlegają wszyscy nauczyciele (z wyjątkiem stażysty), bez względu na wymiar zatrudnienia.. Poniżej przedstawiam Państwu przykład oceny zawierającej szczegółowe odniesienia do obserwowanych zajęć oraz do stopnia zaangażowania nauczyciela stażysty ( nauczyciela języka obcego) w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;Zgodnie z art. 123 ust.. VI …………… r. Ocena pracy, wniosek.Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt